Insinööritoimisto Laakkonen

Punahilkantie 8, 00820 HELSINKI

Pääsuunnittelu

Insinööritoimisto Laakkonen - Muut palvelut - Pääsuunnittelu

PÄÄSUUNNITTELU

Pääsuunnittelija täyttää asetetut vaatimukset

Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta rakennushankkeen suunnittelun ja rakennustyön ajan.

Pääsuunnittelija pitää tiedot ajan tasalla

Pääsuunnittelijan tulee yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ja vaativuuden edellyttämällä tavalla huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne muiden suunnittelijoiden tietoon.

Hän varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan. Pääsuunnittelija huolehtii eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä ja varaa eri suunnitelmien tekemiselle riittävästi aikaa. Hän huolehtii, että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi.

Meiltä kaikki tarvitsemanne suunnitelmat

Tarjoamme teille suunnittelupalvelua rakentamisen eri osa-alueiden suunnitteluun. Meiltä saatte kaikki projektissanne tarvitsemanne suunnitelmat.

PÄÄSUUNNITTELU

Pääsuunnittelijan tulee lisäksi

Osallistua

osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen ja osaltaan huolehtia, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuiksi

Seurata

seurata korjaus- tai muutostyössä rakenteita avattaessa tai purettaessa ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun

Huolehtia

huolehtia hänelle rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta rakennustyön valvonnasta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 § 1 ja 2 mom:

Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.

Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija).