Insinööritoimisto Laakkonen

Punahilkantie 8, 00820 HELSINKI

Vastaava Mestari

Insinööritoimisto Laakkonen - Vastaava mestari

VASTAAVAN MESTARIN PALVELUT

Vastaava mestari (vastaava työnjohtaja) on yksi tärkeimmistä rakennuksen toteutusvaiheessa tarvitsemistanne henkilöistä. Hän on teidän etuja ajava rakennusalan asiantuntija, joka antaa neuvoja sekä valvoo rakennusurakoitsijoiden työn jälkeä.

OMAKOTITALOT
PARITALOT
RIVITALOT
Rakennusluvan alaiset remontit

VASTAAVA MESTARI

Toteutusvaihe

Vastaava mestari (vastaava työnjohtaja) on yksi tärkeimmistä rakennuksen toteutusvaiheessa tarvitsemistanne henkilöistä. Hänen on teidän etuja ajava rakennusalan asiantuntija, joka antaa neuvoja sekä valvoo rakennusurakoitsijoiden työn jälkeä. Vastaava mestari huolehtii, että rakentamisessa otetaan rakennusmääräykset huomioon.

Yhteys rakentajan ja rakennusvalvonnan välillä

Vastaava mestari on yhteyshenkilö rakentamaan ryhtyvän ja rakennusvalvonnan välissä. Hän tilaa rakennusvalvontavirastosta rakennuskohteelle rakennusluvassa määrätyt katselmukset ja katselmuksissa esittää tarkastajalle kohteesta pitämäänsä tarkastusasiakirjan, josta käy ilmi vastaavan mestarin tekemät tarkastukset.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 122 §

Vastaava työnjohtaja

Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava rakennustyötä johtava vastaava työnjohtaja. Toimenpidelupaa edellyttävässä työssä on oltava vastaava työnjohtaja vain silloin, kun se on kohteen käytön aikaiseen turvallisuuteen tai terveellisyyteen liittyvien syiden taikka maiseman ja ympäristönäkökohtien vuoksi välttämätöntä.

Vastaavan työnjohtajan on vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti.

Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan tasalla.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävistä ja ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä.